English Version
شنبه، 9 اسفند 1399
Saturday, 27 فوريه 2021
السبت, 14 رجب 1442
تعداد افراد آنلاین :
کل کاربران :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
کل بازدید :
آخرین بروزرسانی :
  
::نسخه الكترونيكي پرديس بين الملل (فارسي-انگليسي)::
::نسخه الكترونيكي پرديس بين الملل (فارسي-انگليسي)::
::راهنماي استفاده از خدمات اطلاع رساني سايت::
::راهنماي استفاده از خدمات اطلاع رساني سايت::
::كتابخانه و مركز عرضه اطلاعات::
::كتابخانه و مركز عرضه اطلاعات::
سيستم اتوماسيون تغذيه دانشجويان
سيستم اتوماسيون تغذيه دانشجويان
:مجتمع خوابگاهی دانشجویی سارا:
:مجتمع خوابگاهی دانشجویی سارا:
فعاليت هاي پژوهشي > معرفی معاونت پژوهشی پردیس بین الملل > دستورالعمل شوراهای پژوهشی >

 

 

 

دستورالعمل شوراهای پژوهشی پردیس بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

به منظور تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی، شورای پژوهشی در دانشگاه (پردیس بین الملل) و دانشکده ها تشکیل می شود که شامل موارد زیر است:

 

1.         شورای پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه

ماده 1- تعریف: شورای پژوهشی دانشگاه مرجعی است که کلیه خط مشی ها  و امور زیربنایی پژوهشی دانشگاه (مطابق شرح وظایف) در آن شورا تدوین و تبیین می گردد.

ماده 2- ترکیب شورا: شورای پژوهشی دانشگاه مرکب از اعضای زیر می باشد:

الف) معاون پژوهشی دانشگاه

ب) مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

ج) معاونین پژوهشی دانشکده های مختلف دانشگاه و یا نمایندگان ثابت آنان در شورای پژوهشی دانشگاه

د) یک نفر نماینده ثابت که از طرف روسای مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه معرفی شده و به تائید ریاست دانشگاه رسیده باشد.

تبصره 1:  نماینده مزبور هر دو سال یکبار از سوی روسای مراکز تحقیقاتی و از بین ایشان انتخاب و به ریاست دانشگاه معرفی می شود و در شورای پژوهشی دانشگاه بیانگر نقطه نظرات مراکز تحقیقاتی می باشد.

تبصره 2: انتخاب مکرر این نماینده بلا مانع است.

ه) دو نفر از اعضای هیئت علمی، صاحب فعالیت های پژوهشی ارزنده که از میان چهار نفر پیشنهادی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه بوسیله ریاست دانشگاه به عضویت شورای پژوهشی دانشگاه انتخاب می گردد.

ماده 3- ضوابط:  ضوابط تشکیل شورای پژوهشی دانشگاه به شرح زیر است:

بند 1: شورای پژوهشی دانشگاه حداقل هر دو هفته یکبار در محل معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل جلسه می دهد.

بند 2: ریاست شورای پژوهشی دانشگاه با معاون پژوهشی دانشگاه می باشد که در صورت صلاحدید ایشان می تواند به فرد دیگری از اعضای شورا واگذار شود.

بند 3: جلسات شورای پژوهشی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء اعضای حاضر اتخاذ می گردد.

تبصره: در مواردی که لازم باشد ، با صلاحدید معاونت پژوهشی دانشگاه، جلسات فوق العاده شورای پژوهشی دانشگاه تشکیل خواهد شد.

بند 4: در اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه، یک نفر به عنوان دبیر جلسات انتخاب و به اعضای شورا معرفی خواهد شد. این فرد نباید الزاما از اعضای شورا باشد.

تبصره: وظیفه دبیر شورا، هماهنگی جلسات شورا، شرکت در کلیه جلسات، تهیه صورت جلسه ها و پیگیری کلیه اموری که به صلاحدید شورا به وی واگذار می شود، می باشد.

ماده 4- وظایف شورای پژوهشی دانشگاه : طبق اساسنامه مدیریت دانشگاهها ( مصوب شورای پژوهشی دانشگاه انقلاب فرهنگی) به شرح ذیل می باشد:

الف) همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه

ب) ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه در زمینه های:

·       بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه

·       هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه

·       مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل         و خارج دانشگاه

·       بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان های مختلف برای براوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و                 چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی

 ج)  تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح های تربیت محقق

 د) بررسی و تدوین و پیشنهاد برای برنامه های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش

 ه) پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقاء کیفیت آموزشی

   و) تهیه و تدوین آئین نامه های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط

   ز) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می دهد

   ح) تصویب طرح های پژوهشی دانشگاه

ط) ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی

ی) پیشنهاد آئین نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب، به شورای دانشگاه

ک) ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی ویژه

ل) تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه های علمی و فنی کشور

م) برنامه ریزی فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی

ن) پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه

 

2.       شورای پژوهشی دانشکده

ماده 5- تعریف: شورای پژوهشی دانشکده مرجعی است که به منظور پیگیری و اجرای وظایفی که متعاقبا (در ماده 8) به آن محول می گردد، تشکیل می شود.

ماده 6- ترکیب اعضای شورا به شرح زیر است:

الف) معاونت پژوهشی دانشکده

ب) یک نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده و تایید ریاست دانشکده

ج) یک نماینده از شورای پژوهشی هر گروه آموزشی پژوهشی به انتخاب اعضای شورای پژوهشی آن گروه و معرفی رئیس گروه مربوطه به معاونت پژوهشی دانشکده
د) مشاور اپیدمیولوژی و  آمار زیستی

تبصره 1: مشاور اپیدمی و آمار زیستی بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی و تایید رئیس آن دانشکده تعیین می گردد.

تبصره 2: ابلاغ اعضای شورای پژوهشی دانشکده بوسیله رئیس دانشکده صادر می شود.

ماده 7- ضوابط شورای پژوهشی دانشکده به شرح زیر است:

بند 1- اعضای شورای پژوهشی دانشکده باید در زمینه های تحقیقاتی فعالیت شایسته داشته و دوره های روش تحقیق را گذرانده باشند.

بند 2- شورای پژوهشی دانشکده حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می شود و در صورت لزوم و به صلاحدید معاون پژوهشی دانشکده جلسات فوق العاده برگزار خواهد نمود.

بند 3-  جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضور نصف بعلاوه یک اعضارسمیت می یابد.

بند 4- معاون پژوهشی دانشکده یک نفر از اعضای شورا را به عنوان دبیر شورای پژوهشی دانشکده انتخاب و معرفی خواهد کرد.

بند 5-  حضور معاون پژوهشی دانشکده، به عنوان رئیس جلسه، الزامی است و در غیاب ایشان دبیر جلسه مسئولیت ایشان را عهده دار می باشد.

بند 6- مصوبات شورای پژوهشی دانشکده باید طی صورت جلسه ای به امضای شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسیده و یک نسخه از آن جهت حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

ماده 8- وظایف شورای پژوهشی دانشکده به شرح زیر است:

بند 1- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی ارسالی از شورای پژوهشی گروههای دانشکده و ارائه                                                   

 آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

تبصره 1: شورای پژوهشی دانشکده می تواند در صورت لزوم و با تایید معاون پژوهشی دانشکده، بررسی و اظهار نظر طرح های تحقیقاتی را به کمیسیونهای تخصصی شورا و یا افراد صاحب نظر دیگر ارجاع دهد.

تبصره 2: شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرح های مصوب شوراهای پژوهشی گروههای آموزشی آن دانشکده را حداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد.

بند 2-  تدوین سیاستهای پژوهشی دانشکده، با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

بند 3- ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هیات علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش

بند 4- بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده و منعکس نمودن آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

بند 5- بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولویت های تحقیقاتی و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه
بند 6- تشویق انجام پژوهشهای بین گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اینگونه پژوهشها

بند 7-  فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت مجریان طرح های تحقیقاتی در روند اجرای طرح

بند 8- تشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهش های پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه های مختلف علمی و عملی

بند 9- تنظیم گزارش سالیانه فعالیت های پژوهشی دانشکده و تعیین و معرفی پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

تبصره: معاون پژوهشی دانشکده موظف است به صورت دوره ای گزارشی از عملکرد پژوهشی گروههای مختلف آن دانشکده را برای معاون پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.

بند 10- ارائه خط مشی صحیح و تعیین و تصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویت، جهت اخذ واحد پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، MPH، PHD، و دکترای عمومی و تخصصی

بند 11-  برنامه ریزی جهت تدوین، تالیف، و ترجمه کتاب و ارائه مقالات در سمینارهای داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

بند 12- بررسی و اظهار نظر در مورد سمینارها، کنگره ها، و کارگاههای آموزش تحقیق پیشنهادی از گروههای آموزشی دانشکده

 

 

 


 
بازگشت به صفحه اصلی مشاهده نسخه چاپی

نظر شما راجع به این موضوع چیست ؟

نام شما :
ایمیل شما :
وب سايت :
   
 
تعداد بازدید : 2074 تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 15 اسفند 1390
ورود کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
ثبت نام | بازیابی کلمه عبور
جستجو
 
نظر سنجی
عملكرد اطلاع رساني دانشكده هاي پرديس بين الملل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟


نتیجه >>
خبرنامه
آدرس پست الکترونیکی :
 
 
کاربران فعال
راتيشتا مولاني
آيدا مرادي
لینکهای مرتبط
::دانشگاه علوم پزشكي تهران::
::دانشگاه علوم پزشكي تهران::
::روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران::
::روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران::
::وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي::
::وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي::
::كتابخانه ديجيتال دانشگاه علوم پزشكي تهران::
::كتابخانه ديجيتال دانشگاه علوم پزشكي تهران::
:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران:
:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران:
RSS
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران است

Copyright 2011 - ic.tums.ac.ir Powered by targan.ir ®