پورتال اطلاع رساني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران http://ic.tums.ac.ir/
 
  تقويم آموزشي سال تحصيلي 92 - 91  

 

 
تقويم آموزشي نيمسال اول 92 - 91 (17 هفته)

عنوان

از تاريخ تا تاريخ
زمان ثبت نام و انتخاب واحد
شنبه 11/06/91
پنجشنبه 16/06/91
شروع كلاسها
ورودي 86
ورودي 87
ورودي 88
 
شنبه، 01/07/91
شنبه، 08/07/91
شنبه، 01/07/91

 زمان حذف و اضافه براي دو درس

شنبه 01/07/91
پنجشنبه 91/07/06
زمان حذف اضطراري براي يك درس نظري
شنبه 18/09/91
پنجشنبه 91/09/23
پايان كلاس ها
پنجشنبه 91/10/14
زمان برگزاري امتحانات
 
شنبه 16/10/91
پنجشنبه 91/11/19
بازه زماني ثبت موقت و نهايي نمرات
 يكشنبه 01/11/91
  پنجشنبه 19/11/91
 

تقويم آموزشي نيمسال دوم 92- 91(17 هفته)

عنوان

از تاريخ تا تاريخ
زمان ثبت نام و انتخاب واحد
شنبه 01/11/91
پنجشنبه 05/11/91
شروع كلاسها
شنبه 91/11/07

 زمان حذف و اضافه براي دو درس

 
شنبه 21/11/91
پنجشنبه 91/11/26
زمان حذف اضطراري براي يك درس نظري
شنبه 21/02/92
پنجشنبه 92/02/26
پايان كلاس ها
پنجشنبه 92/03/16
زمان برگزاري امتحانات
 
شنبه 18/03/92
پنجشنبه 30/03/92
بازه زماني ثبت موقت و نهايي نمرات
 شنبه 01/04/92
پنجشنبه 20/04/92

     تبصره: بر اساس شرايط، دانشكده ها مي توانند يك هفته ديرتر امتحانات خود را به پايان برسانند.

 

 
تعداد بازدید : 2271
تاریخ آخرین بروزرسانی : يکشنبه، 12 شهريور 1391