پورتال اطلاع رساني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران http://ic.tums.ac.ir/
 
  ورودي90  

 

تابلوي راهنماي دروس: 

  

دروس گذرانده شده رنگ سبز
دروس در حال برگزاري و اجرا رنگ زرد
دروس برنامه ريزي شده براي ترم هاي آتي رنگ قرمز

 پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران
 دروس رشته " داروسازي ورودي  1390 "   از اول نيمسال تحصيلي تا پايان تحصيلات ، اين دروس بصورت نيمسالي طبق جدول پيوست ارائه مي گردد و احتمال جابجايي دروس بين برخي نيمسال ها  وجود  دارد.
 نیمسال اول داروسازی  
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 شيمي عمومي عملي   2   2
2 شيمي عمومي نظري 4     4
3 زبان عمومي 3     3
4 زبان پیش نیاز  3     3
5 تشريح و بافت نظری 2     2
6 تشريح و بافت عملی   1   1
7 انديشه اسلامي 1 2     2
8 تربيت بدني 1   1   1
9 اخلاق اسلامي 2     2
  جمع کل 16 4   20
 نیمسال دوم داروسازی  
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 فيزيك نظری 2     2
2 فيزيك عملی   1   1
3 بيولوژي مولكولي و ژنتيك 2     2
4 بيوشيمي نظری 3     3
5 بيوشيمي عملی   1   1
6 رياضيات 3     3
7 انديشه اسلامي 2 2     2
8 شیمی آلی نظری 1 3     3
9 شیمی آلی عملی 1   1   1
10 متون اسلامي 2      
  جمع کل 16 4   20
 نیمسال سوم داروسازی  
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 شيمي آلي نظری 2 3   شيمي عمومي 3
2 شيمي آلي عملی 2   1   1
3 باكتري شناسي نظری 3   بيولوژي مولكولي 3
4 ویروس شناسی   1   1
5 میکوب عملی   1   1
6 انگل شناسي نظري 3     3
7 انگل شناسي  عملي   1   1
8 فيزيولوژي نظری  1 4   تشريح  4
9 انقلاب اسلامي 2     2
10 تربيت بدني 2   1   1
  جمع کل 15 5   20
 نیمسال چهارم داروسازی
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 شیمی تجزیه نظری 2     2
2 شیمی تجزیه عملي   2   2
3 فيزيولوژي  نظری 2 4   فيزيولوژي 1 4
4 فيزيولوژي عملی 2   1   1
5 ايمونولوژي نظری 3     3
6 ايمونولوژي عملی   1   1
7 ادبيات 3     3
  تصول خدمات بهداشتي 1      
8 كمك هاي اوليه 1  1   1
9 تاريخ اسلام 2     2
10 متون اسلامي 2     2
  جمع کل 18 5   23
شركت در امتحان جامع علوم پايه
نیمسال پنجم رشته داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد 
نظری  عملی  پیش نیاز
1 فارماسیوتیکس 1 2     2
2 بیوشیمی بالینی 2   بیوشیمی پایه  2
3 فارماکولوژی  4   فیزیولوژی - بیوشیمی پایه  4
4 داروهای بیولوژیک  2   ایمونولوژی  2
5 زبان تخصصی  2   زبان عمومی  2
6 شیمی دارویی 3   شیمی - شیمی آلی - فارماکولوژی 3
7 فیزیکال 1 2   ریاضیات  2
8 مواد خوراكي و رژيم درماني 3   بيوشيمي - شيمي تجزيه 3
  جمع کل 20 0   20
نیمسال ششم داروسازی
ردیف نام درس   تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 فارماسیوتیکس 2 3 1 فارماسیوتیکس1 4
2 فارماکولوژی 2 4 1 فارماکولوژی 1 5
3 واژه شناسی  2   زبان تخصصی  2
4 گیاهان داروئی  2 1   3
5 شیمی داروئی 2 3   شیمی دارویی 1 3
6 فیزیکال 2 2   فیزیکال 1  2
  جمع کل 16 3   19
نیمسال هفتم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد 
نظری  عملی  پیش نیاز
1 فارماسیو تیکس 3 3 1 فارماسیوتیکس 1 4
2 سم شناسی  2 2 فارماکولوژی 2 4
3 مفردات پزشکی 1 2   گیاهان داروئی  2
4 شیمی داروئی 3 3   شیمی داروئی 1 3
5 دارو درمانی 1 3   فارماکولوژی - فیزیولوژی 3
6 کشت سلولی  1   بیولوژی مولکولی  1
7 کارآموزی داروخانه شهری   2 فارماکولوژی  2
  جمع کل 14 5   19
نیمسال هشتم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 فارماسیوتیکس 4 2 1 فارماسیوتیکس 1 3
2 روشهای آنالیز دستگاهی  3 1 شیمی الی - شیمی تجزیه  4
3 دارو  درمانی 2 3   دارو درمانی 1 3
4 مفردات پزشکی 2 3   مفردات پزشکی 1 3
5 روانشناسی  2     2
6 بیو فارماسی  3   ریاضیات - آمار - فارماکولوژی 2 3
7 پایان نامه 1 2   پس از 140 واحد  2
  جمع کل 18 2   20
نیمسال نهم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد 
نظری  عملی  پیش نیاز
1 فارماسیوتیکس 5 2 1 فارماسیوتیکس 4 3
2 فرآورده های آرایشی و بهداشتی  2   فارماسیوتیکس 4 2
3 دارو درمانی 3 3   دارودرمانی 2 3
4 آمار زیستی  2 1 ریاضیات  3
5 فارماکوگنوزی عملی    2 مفردات پزشکی 2 2
6 کنترل مسمومیت  2   سم شناسی - فارماکولوژی - کمکهای اولیه  2
7 جامعه شناسی  2     2
8 پایان نامه 2 2   پایان نامه 1 2
  جمع کل 15 4   19
 دو درس روانشناسی و جامعه شناسی به عنوان دروس غیر اصلی در نظر گرفته شده است ،
دانشجو میتواند برحسب مقررات دانشکده و نظر استاد راهنمای پایان نامه این دروس
یا معادل واحدهای آن از دروس اختیاری را بگذراند .
نیمسال دهم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 مدیریت و اقتصاد داروسازی  2   ریاضیات  2
2 کنترل میکروبی  2 1 میکروبشناسی - فارماسیوتیکس 1تا4 3
3 کنترل فیزیک و شیمیمایی 2 1 شیمی عمومی- شیمی تجزیه روشهای آنالیز دستگاهی  3
4 بیوتکنولوژی داروئی  3   بیولوژی مولکولی  3
5 اخلاق در داروسازی 1     1
6 کارآموزی داروخانه بیمارستانی    2 دارو درمانی 3 2
7 کارآموزی صنعت مقدماتی     2 فارماسیوتیکس 1تا4 2
8 دروس اختیاری  2   مرتبط با پایان نامه  2
  جمع کل  12 6   18
نیمسال یازدهم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 پایان نامه 3    4 پایان نامه 1و2 4
2 کارورزی داروخانه    6 کارآموزی داروخانه شهری و دارو درمانی 3 6
3 کارورزی بالینی    6 کارآموزی داروخانه شهری و دارو درمانی 3 6
4 کارورزی صنعت    6 کارآموزی صنعت مقدماتی  6
  جمع کل  0 22 جمع بند3 و4 فقط 6 واحدمحاسبه میگردد  22
دانشجویان بر حسب علاقه میتوانند بجای کاورزی بالینی کارورزی صنعت را انتخاب نمایند .

 

 
تعداد بازدید : 2056
تاریخ آخرین بروزرسانی : يکشنبه، 26 شهريور 1391