پورتال اطلاع رساني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران http://ic.tums.ac.ir/
 
  برنامه امتحانات نيمسال جاري  

 

 

 

 

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 92-91، پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران - شعبه كيش
 
 
 
ضمن آرزوي موفقيت براي شما، برنامه امتحانات ميان ترم و  پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 92-91 شعبه كيش جهت برنامه ريزي آموزشي از سوي معاونت آموزشي تدوين و تصويب گرديده و به شرح ذيل اعلام مي گردد:

 

 

                       

 

 

برنامه امتحاني نيمسال اول 92-91 پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران
ايام هفته تاريخ پزشكي 89 پزشكي 90 دندانپزشكي 89 دندانپزشكي 90 داروسازي 89 داروسازي 90
يكشنبه 1391/07/30 ميكروب عملي 8صبح          
سه شنبه 1391/08/23     پاتولوژي 8 صبح(ميان ترم)      
سه شنبه 1391/08/30   بيوشيمي 8/30ميان ترم       بيوشمي ميان ترم 12
شنبه 1391/09/11           شيمي آلي 8 (ميان ترم) 
يكشنبه 1391/09/12 باكتري شناسي 10           
شنبه 1391/09/25         اصول خدمات 10 صبح  
سه شنبه 1391/09/28 فيزيولوژي عملي 9 صبح       فيزيولوژي عملي 9 صبح   
چهارشنبه 1391/09/29           شيمي آلي عملي 8
سه شنبه 1391/10/12     ايمونولوژي نظري و عملي 30/8   ايمونولوژي نظري و عملي 10/30   
شنبه 1391/10/16 ويروس شناسي 11       ادبيات فارسي 30/10  
يك شنبه 1391/10/17       سرو گردن 8/30   فيزيك 30/10
دوشنبه 1391/10/18   تشريح تنه نظري و عملي 8/30        
سه شنبه 1391/10/19 فيزيولوژي 2 30/8       فيزيولوژي 2 30/8 بيولوژي مولكولي 10/30
چهارشنبه  1391/10/20     آناتومي مرفولوژي نظري 9 صبح      
پنج شنبه 1391/10/21   اصول خدمات بهداشت 8/30 آناتومي مرفولوژي عملي بهداشت عمومي 10/30    
يكشنبه 1391/10/24 زبان تخصصي 30/10 فيزيك 30/13 فيزيك 13/30  بافت شناسي 30/8     
دوشنبه 1391/10/25         شيمي تجزيه 13 /30 شيمي آلي 8/30
سه شنبه 1391/10/26   تكنولوژي و اطلاع رساني 30/10        
چهارشنبه 1391/10/27 بهداشت و تنظيم خانواده 10 /30   پاتولوژي عملي و نظري 30/8   تنظيم خانواده 30 /13  
پنج شنبه 1391/10/28       ژنتيك 30/8    
شنبه 1391/10/30   بيوشيمي 8/30       بيوشيمي 30/10
يكشنبه 1391/11/01 تاريخ اسلام 9/30   تاريخ اسلام 9/30   تاريخ اسلام 9 /30  
دوشنبه 1391/11/02   متون اسلام 9 /30   متون اسلام 9/30   متون اسلام 9 /30
سه شنبه 1391/11/04   معارف 2 10    معارف 2 10   معارف 2 10
پنج شنبه 1391/11/05 فيزيولوژي نظري 1 8 /30       فيزيولوژي نظري 1 8/30  
شنبه 1391/11/07   جنين شناسي 10/30   جنين شناسي 10/30   رياضيات 13/30
دوشنبه 1391/11/09   بيوشيمي عملي 8 /30   بيوشيمي عملي 8/30   بيوشيمي عملي 8/30

 

 

 

 

 

 

 

 
تعداد بازدید : 4781
تاریخ آخرین بروزرسانی : يکشنبه، 26 آذر 1391