پورتال اطلاع رساني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران http://ic.tums.ac.ir/
 
  ورودي86  

 

تابلوي راهنماي دروس:

دروس گذرانده شده رنگ سبز
دروس در حال برگزاري و اجرا رنگ زرد
دروس برنامه ريزي شده براي ترم هاي آتي رنگ قرمز

 پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران
 دروس رشته "داروسازي ورودي  1386"  از اول نيمسال تحصيلي تا پايان تحصيلات ، اين دروس بصورت نيمسالي طبق جدول پيوست ارائه مي گردد و احتمال جابجايي دروس بين برخي نيمسال ها  وجود  دارد.
 نیمسال اول داروسازی  
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 متون اسلامی 2     2
2 شيمي عمومي 4     4
3 تربيت بدني 1   1   1
4 زبان پیش نیاز  2     2
5 تشريح و بافت نظری 2     2
6 تشريح و بافت عملی   1   1
7 انقلاب اسلامی 2     2
  جمع کل 12 2   14
 نیمسال دوم داروسازی  
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 فيزيك نظری 2     2
2 فيزيك عملی   1   1
3 بيولوژي مولكولي و ژنتيك 2     2
4 بيوشيمي نظری 3     3
5 بيوشيمي عملی   1   1
6 شیمی عمومی عملی   2   2
7 معارف 1 2     2
8 شیمی آلی نظری 1 3     3
9 شیمی آلی عملی 1   1   1
10 زبان عمومی 3     3
  جمع کل 15 5   20
 نیمسال سوم داروسازی  
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 شيمي آلي نظری 2 3   شيمي عمومي 3
2 شيمي آلي عملی 2   1   1
3 باكتري شناسي نظری 3   بيولوژي مولكولي 3
4 ویروس شناسی   1   1
5 میکوب عملی   1   1
6 تربیت بدنی 2   1   1
7 معارف 2  2     2
8 فيزيولوژي نظری  1 4   تشريح  4
9 انگل شناسي نظري 3     3
10 انگل شناسي عملي   1   1
  جمع کل 15 5   20
 ترم تابستانی
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 ریاضی 3     3
2 اخلاق اسلامی 2     2
  جمع کل 5 0   5
 نیمسال چهارم داروسازی
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 شیمی تجزیه نظری 2     2
2 شیمی تجزیه علي   2   2
3 فيزيولوژي  نظری 2 4   فيزيولوژي 1 4
4 فيزيولوژي عملی 2   1   1
5 ايمونولوژي نظری 3     3
6 ايمونولوژي عملی   1   1
7 ادبيات 3     3
8 جمعیت و تنظیم خانواده 2     2
9 تاریخ اسلام 2     2
10 اصول خدمات بهداشتي 1     1
11 کمک های اولیه 1 1   2
  جمع کل 18 5   23
شركت در امتحان جامع علوم پايه
نیمسال پنجم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد 
نظری  عملی  پیش نیاز
1 فارماسیوتیکس 1 2     2
2 بیوشیمی بالینی 2   بیوشیمی پایه  2
3 فارماکولوژی  4   فیزیولوژی - بیوشیمی پایه  4
4 داروهای بیولوژیک  2   ایمونولوژی  2
5 زبان تخصصی  2   زبان عمومی  2
6 شیمی دارویی 3   شیمی - شیمی آلی - فارماکولوژی 3
7 فیزیکال 1 2   ریاضیات  2
8 مواد خوراكي و رژيم درماني 3   بيوشيمي - شيمي تجزيه 3
  جمع کل 20 0   20
نیمسال ششم داروسازی
ردیف نام درس   تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 فارماسیوتیکس 2 3 1 فارماسیوتیکس1 4
2 فارماکولوژی 2 4 1 فارماکولوژی 1 5
3 واژه شناسی  2   زبان تخصصی  2
4 گیاهان داروئی  2 1   3
5 شیمی داروئی 2 3   شیمی دارویی 1 3
6 فیزیکال 2 2   فیزیکال 1  2
  جمع کل 16 3   19
نیمسال هفتم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد 
نظری  عملی  پیش نیاز
1 فارماسیو تیکس 3 3 1 فارماسیوتیکس 1 4
2 سم شناسی  2 2 فارماکولوژی 2 4
3 مفردات پزشکی 1 2   گیاهان داروئی  2
4 شیمی داروئی 3 3   شیمی داروئی 1 3
5 دارو درمانی 1 3   فارماکولوژی - فیزیولوژی 3
6 کشت سلولی  1   بیولوژی مولکولی  1
7 کارآموزی داروخانه شهری   2 فارماکولوژی  2
  جمع کل 14 5   19
نیمسال هشتم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 فارماسیوتیکس 4 2 1 فارماسیوتیکس 1 3
2 روشهای آنالیز دستگاهی  3 1 شیمی الی - شیمی تجزیه  4
3 دارو  درمانی 2 3   دارو درمانی 1 3
4 مفردات پزشکی 2 3   مفردات پزشکی 1 3
5 روانشناسی  2     2
6 بیو فارماسی  3   ریاضیات - آمار - فارماکولوژی 2 3
7 پایان نامه 1 2   پس از 140 واحد  2
  جمع کل 18 2   20
نیمسال نهم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد 
نظری  عملی  پیش نیاز
1 فارماسیوتیکس 5 2 1 فارماسیوتیکس 4 3
2 فرآورده های آرایشی و بهداشتی  2   فارماسیوتیکس 4 2
3 دارو درمانی 3 3   دارودرمانی 2 3
4 آمار زیستی  2 1 ریاضیات  3
5 فارماکوگنوزی عملی    2 مفردات پزشکی 2 2
6 کنترل مسمومیت  2   سم شناسی - فارماکولوژی - کمکهای اولیه  2
7 جامعه شناسی  2     2
8 پایان نامه 2 2   پایان نامه 1 2
  جمع کل 15 4   19
 دو درس روانشناسی و جامعه شناسی به عنوان دروس غیر اصلی در نظر گرفته شده است ،
دانشجو میتواند برحسب مقررات دانشکده و نظر استاد راهنمای پایان نامه این دروس
یا معادل واحدهای آن از دروس اختیاری را بگذراند .
نیمسال دهم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 مدیریت و اقتصاد داروسازی  2   ریاضیات  2
2 کنترل میکروبی  2 1 میکروبشناسی - فارماسیوتیکس 1تا4 3
3 کنترل فیزیک و شیمیمایی 2 1 شیمی عمومی- شیمی تجزیه روشهای آنالیز دستگاهی  3
4 بیوتکنولوژی داروئی  3   بیولوژی مولکولی  3
5 اخلاق در داروسازی 1     1
6 کارآموزی داروخانه بیمارستانی    2 دارو درمانی 3 2
7 کارآموزی صنعت مقدماتی     2 فارماسیوتیکس 1تا4 2
8 دروس اختیاری  2   مرتبط با پایان نامه  2
  جمع کل  12 6   18
نیمسال یازدهم داروسازی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 پایان نامه 3    4 پایان نامه 1و2 4
2 کارورزی داروخانه    6 کارآموزی داروخانه شهری و دارو درمانی 3 6
3 کارورزی بالینی    6 کارآموزی داروخانه شهری و دارو درمانی 3 6
4 کارورزی صنعت    6 کارآموزی صنعت مقدماتی  6
  جمع کل  0 22 جمع بند3 و4 فقط 6 واحدمحاسبه میگردد  22
دانشجویان بر حسب علاقه میتوانند بجای کاورزی بالینی کارورزی صنعت را انتخاب نمایند .

 

 
تعداد بازدید : 3299
تاریخ آخرین بروزرسانی : يکشنبه، 26 شهريور 1391