پورتال اطلاع رساني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران http://ic.tums.ac.ir/
 
  ورودي87  

 

تابلوي راهنماي دروس:

دروس گذرانده شده رنگ سبز
دروس در حال برگزاري و اجرا رنگ زرد
دروس برنامه ريزي شده براي ترم هاي آتي رنگ قرمز

 "پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران"
 دروس رشته "پزشكي ورودي 1387 "  از اول نيمسال تحصيلي تا پايان تحصيلات، اين دروس بصورت نيمسالي طبق جدول پيوست ارائه مي گردد و احتمال جابجايي دروس بين برخي نيمسال ها  وجود  دارد.
 نیمسال اول پزشکی  
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 بافت نظری 3     3
2 بافت عملی   1   1
3 تشریح تنه نظری 2/5     2/5
  تشریح تنه عملی   1/5   1/5
4 زبان عمومي  3     3
5 بيوشيمي نظري 1  2     2
6 انديشه اسلامي 1 2     2
7 تربیت بدنی 1   1   1
8 اخلاق اسلامی 2     2
9 تكنولوژي و اطلاع رساني 2     2
  جمع کل 16/5 3/5   20
 نیمسال دوم پزشکی  
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 بيوشيمي نظري 2  3     3
2 بيوشيمي عملي 2    1   1
3 جنین شناسی 2   بافت شناسی 2
4 متون اسلامي 2     2
5 اصول خدمات بهداشتي 2     2
6 تشریح اندام نظری 1.5     1.5
7 تشریح اندام عملی   1.5   1.5
8 تاريخ اسلام 2     2
9 زبان تخصصي 1 3   زبان عمومی 3
10 فيزيك پزشكي  2     2
  جمع کل 17.5 2.5   20
 نیمسال سوم پزشکی  
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 تشريح سر و گردن نظري  2     2
2 تشريح سر و گردن عملي    1   1
3 روانشناسي  2     2
4 زبان تخصصي 2 3   زبان تخصصي 1 3
5 ژنتيك  2   بیوشیمی ، بافت 2
6 اصول اپيد ميولوژي 2   اصول خدمات 2
7 انديشه اسلامي 2 2   انديشه اسلامي1 2
8 فيزيولوژي نظري 1  4   بافت، بيوشيمي 1و2 4
9 تغذيه  2   بيوشيمي 1و2 2
  جمع کل 19 1   20
 نیمسال چهارم پزشکی 
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 فيزيولوژي نظري 2 4   فيزيولوژي نظري1 4
2 فيزيولوژي عملي 2   1   1
3 باكتري شناسي  3   فيزيولوژي 1 3
4 ويروس  شناسي 1     1
5 ميكروب عملي   1   1
6 بهداشت و تنظيم خانواده 3   اصول خدمات بهداشتي 3
7 انقلاب اسلامي 2     2
8 فارسي 3     3
9 تربیت بدنی 2   1 تربیت بدنی 1 1
  جمع کل 16 3   19
 نیمسال پنجم پزشکی  
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد واحد
نظری عملی پیش نیاز
1 پاتولوژي عمومي عملي    2   2
2 پاتولوژي عمومي نظري  4   فيزيولوژي  2 4
3 انگل نظري  3   فيزيولوژي  1 3
4 انگل عملي    1   1
5 ایمونولوژی نظری 4     4
6 ایمونولوژی عملی   1   1
  جمع کل 11 4   15
شركت در امتحان جامع علوم پايه
 نیمسال ششم پزشکی  
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد 
نظری  عملی  پیش نیاز
1 مهارت های بالینی  یک  1 1   2
2 برقراری ارتباط  ./5 1   1.5
3 فیزیوپاتولوژی قلب  2     2
4 فیزیوپاتولوژی کلیه  2     2
5 فیزیوپاتولوژی ريه 2     2
6 فیزیوپاتولوژی روماتولوژي  2     2
7 فارماکولوژی  یک  2     2
8 پاتولوژی 1 2     2
  جمع کل  13.5 2   15.5
نیمسال هفتم پزشکی 
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 مهارت های بالینی  2 1 1   2
2 فارماکولوژی  2 2 1   3
3 پاتولوژی 2 2 2   4
4 فیزیوپاتولوژی گوارش  2     2
5 فیزیوپاتولوژی خون  2     2
6 فیزیوپاتولوژی غدد  2     2
  جمع کل  11 4   15
نیمسال هشتم پزشکی 
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد 
نظری  عملی  پیش نیاز
1 کارآموزی داخلی    12   12
2 آمار  2     2
3 اپیدمیولوژی بالینی  2     2
4 سم شناسی  1     1
  جمع کل  5 12   17
نیمسال نهم پزشکی 
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 کارآموزی جراحی    6   6
2 جراحی نظری  6     6
3 ارتوپدی نظری  2     2
4 ارولوژی نظری  1     1
5 جراحی اعصاب  1     1
6 کارآموزی ارتوپدی   3   3
7 کارآموزی ارولوژی   3   3
  جمع  کل 10 12   22
نیمسال دهم پزشکی 
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد 
نظری  عملی  پیش نیاز
1 کارآموزی کودکان    9   9
2 بیماریهای کودکان 1 3     3
3 بیماریهای کودکان 2 3     3
4 پزشكي قانوني نظري 2     2
5 پزشكي قانوني عملي   1   1
6 كارآموزي گوش 3     3
  جمع کل  11 10   21
نیمسال یازدهم پزشکی
ردیف نام درس   واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 بیماریهای عفونی  3     3
2 كاربرد كامپيوتر 2     2
3 کارآموزی بهداشت   2   2
4 کارآموزی عفونی    3   3
5 کارآموزی رادیولوژی   3   3
6 کارآموزی پوست    3   3
7 کارآموزی چشم    3   3
8 اخلاق پزشكي 2      
  جمع کل  7 14   21
نیمسال دوازدهم پزشکی 
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد
نظری  عملی  پیش نیاز
1 کارآموزی زنان    6   6
2 بیماریهای زنان  4     4
3 بیماریهای اعصاب   2     2
4 کارآموزی اعصاب    3   3
5 کارآموزی روانپزشکی    3   3
6 بیماریهای روانپزشکی  2     2
  جمع کل  8 12   20
قبل شروع امتحان جامع کارورزی پایان نامه بایستی ثبت گردد .
نیمسال سیزدهم پزشکی
ردیف نام درس  تعداد واحد تعداد واحد
ماه عملی  پیش نیاز
1 کارورزی جراحی   2ماه  8   8
2 کارورزی ارتوپدی 15روز 2   2
3 کارورزی داخلی  4ماه 16   16
4 کارورزی کودکان 3ماه 12   12
5 کارورزی زنان  1ماه 4   4
6 کارورزی بهداشت  1ماه 4   4
7 کارورزی روانپزشکی  1ماه 4   4
8 کارورزی عفونی  1ماه 4   4
9 کارورزی اورژانس  2ماه 8   8
10 کارورزی پوست  1ماه 4   4
11 کارورزی گوش وگلو وبینی  15روز 2   2
12 مرخصی  1ماه      
13 ارائه پایان نامه    6   6
  جمع کل  18 12   74
جمع مرخصی دوره کارورزی 1 ماه است 

 

 
تعداد بازدید : 3500
تاریخ آخرین بروزرسانی : يکشنبه، 26 شهريور 1391